Welcome to

Asia Society Hong Kong

Filter title-type- by

  View :
  08 Feb
  Feb 8, 2023 6:30 PM - Feb 8, 2023 8:00 PM
  The Hong Kong Jockey Club Hall, Asia Society Hong Kong Center, Hong Kong SAR (China)
  10 Feb
  Feb 10, 2023 4:00 PM - Feb 10, 2023 5:00 PM
  Chantal Miller Gallery, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  11 Feb
  Feb 11, 2023 10:00 AM - Feb 11, 2023 11:30 AM
  Lee Quo Wei Room, Asia Society Hong Kong Center 利國偉廳, 亞洲協會香港中心, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  15 Feb
  Feb 15, 2023 4:00 PM - Feb 15, 2023 5:00 PM
  麥禮賢夫人藝術館, 香港, 香港島, Hong Kong S...
  16 Feb
  Feb 16, 2023 4:00 PM - Feb 16, 2023 5:00 PM
  麥禮賢夫人藝術館, 香港, 香港島, Hong Kong S...
  23 Feb
  Feb 23, 2023 11:00 AM - Feb 23, 2023 2:15 PM
  Asia Society Hong Kong Center, Hong Kong Island, Hong Kong SAR (China)
  25 Feb
  Feb 25, 2023 11:15 AM - Feb 25, 2023 12:00 PM
  Asia Society Hong Kong Center, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  25 Feb
  Feb 25, 2023 12:00 PM - Feb 25, 2023 12:45 PM
  The Hong Kong Jockey Club Hall, Asia Society Hong Kong Center, Hong Kong, Hong Kong SAR (China)
  09 Mar
  Mar 9, 2023 3:00 PM - Mar 9, 2023 4:00 PM
  Indra and Harry Banga Gallery, Kowloon, Hong Kong SAR (China)